Критерії оцінки знань студентів

Відповідь студента оцінюють за національною шкалою «відмінно» або за шкалою ECTS «А», якщо він при вивченні модуля набрав більше 90 – 100 включно балів; вільно володіє програмним матеріалом; послідовно дає логічні відповідіна залікові запитання; правильно розв’язує задачу; вільно відповідає на додаткові запитання; володіє логічним мисленням; вільно застосовує ЕОМ при розв’язанні задач. 

 Відповідь студента оцінюється «добре» або «В», якщо він набрав більше 80 – 90 включно балів; твердо володіє програмним матеріалом; грамотно і логічно дає відповіді на залікові запитання; при викладенні матеріалу припускається деяких помилок з другорядних питань курсу; правильно відповідає на додаткові запитання; правильно розв’язує задачу; впевнено працює з ЕОМ. 

Відповідь студента оцінюється «добре» або «С», якщо він набрав більше 70 – 80 включно балів; твердо володіє програмним матеріалом; грамотно і логічно дає відповіді на залікові запитання; при викладенні матеріалу припускається помилок з другорядних питань курсу; правильно відповідає на додаткові запитання; правильно розв’язує практичну задачу, але допускає помилки у одиницях вимірювання або чисто математичні помилки; вміє використовувати готові програмні системи при розв’язанні задач. 

Відповідь студента оцінюється «задовільно» або «D», якщо він набрав більше 60 – 70 включно балів; володіє основним програмним матеріалом; припускає деякі неточності у формулюваннях та виводах основних залежностей; 

зазнає ускладнень при відповідях на додаткові запитання; правильно, але не до

кінця розв’язує задачу; вміє працювати з ЕОМ. 

Відповідь студента оцінюється «задовільно» або «Е», якщо він набрав більше 50 – 60 включно балів; посередньо володіє основним програмним матеріалом; допускає неточності при формулюванні основних залежностей; не до кінця розв’язує задачу; має слабкі навики роботи з ЕОМ. 

Відповідь студента оцінюється «незадовільно з можливістю повторного складання» або «FX», якщо він набрав більше 25 – 50 включно балів; слабко володіє основним програмним матеріалом; допускає грубі помилки при формулюванні, визначенні й при виведенні основних залежностей; на додаткові запитання відповідає невпевнено і неправильно; практичну задачу не розв’язує до кінця; навики роботи з ЕОМ слабкі. 

Відповідь студента оцінюється «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» або «F», якщо він набрав від 0 до 25 включно балів; не володіє основним програмним матеріалом; не розв’язує практичну задачу; навики роботи з ЕОМ слабкі.